ㄌㄟˊléiㄈㄥfēngㄊㄚˇ

  1. 位於浙江省西湖旁的屏山五代傳說白娘子金山寺法海和尚鎮壓夕照故有夕照西湖

  2. 戲曲劇目傳奇劇本同名作品內容敘述白蛇精白青蛇變成小青遇見相戀法海和尚鬥法最後鎮壓雷峰塔下的故事情節屈折淒豔感人白蛇傳」。

Leifeng Pagoda, by West Lake until it was destroyed (also from Madam White Snake)​
Pagode Leifeng, Pagode du Pic du Tonnerre, (nom d'une pagode dans la légende du serpent blanc)​