ㄌㄟˊléiㄌㄨㄥˊlóng

  1. 動物食性恐龍脊椎動物爬蟲體型龐大身長二十四公尺公噸粗笨有如頭部僅有公分左右頸部陸地沼澤

apatosaurus, former name: brontosaurus
apatosaure, brontosaure