ㄕㄨㄣˋshùnㄒㄩˋ

  1. 依次不亂魏書··》:即位以來百姓風雨順序邊方不可。」文選·宋玉·神女》:順序調心腸。」順次」。次第次序

  2. 次序參加人員依順報到。」

ㄕㄨㄣˋshùnㄒㄩ˙xu

  1. 順利吉祥

sequence, order
séquence, ordre, l'un après l'autre
Reihenfolge, Sequenz (S)​, sequenziell (Adj)​