ㄧㄢˊyánㄓㄣzhēnㄑㄧㄥqīng

  1. 人名西元708~784)​書法家玄宗平原太守安祿山倡義討賊刑部尚書郡公受命前往司徒博學詞章善書筆力勁拔雄渾莊重柳公權並稱顏柳後人公文》。

Yan Zhenqing (709-785)​, a leading calligrapher of the Tang Dynasty
Yan Zhenqing
Yan Zhenqing ( berühmter Kalligraphiemeister)​ (Eig, Pers, 709 - 785)​