+10 = 19 

ㄩㄢˋyuàn

  1. 希望期望」、」、」、如願以償」。文選·陶淵明·歸去來辭》:富貴帝鄉不可期。」

  1. 希望期待」、天下有情人終成眷屬。」楚辭·屈原·九章·》:煩言不可。」

  2. 甘心樂意願意」、心甘情」。孟子·公孫丑》:管仲西不為為我?」

  3. 欽羨傾慕荀子·榮辱》:小人莫不延頸舉踵固有賢人。』」韓非子·忠孝》:為人先王德厚誹謗。」

to hope, to wish, to desire, hoped-for, ready, willing
désir, voeu, souhaiter, désirer, vouloir, avoir envie de, être prêt à
Begehren, Hoffnung, Wunsch (S)​, aufrichtig, bereit (Adj)​