ㄧㄤˇyǎngㄇㄨˇ

  1. 稱謂親生經由母親」、義母」、養娘」。

  2. 收養妓女開設妓院婦女養家」。

ㄧㄤˋyàngㄇㄨˇ

  1. 奉養母親南史··道根》:孤家養母。」

foster mother, adoptive mother
adoptant
Stiefmutter, Adoptivmutter, Pflegemutter