ㄏㄨㄤˊhuángㄆㄨˇㄐㄧㄤjiāng

  1. 河川位於江蘇省源自金山西北泖湖全長一百一公里吳淞江會合東北會長東海水量充足水勢平緩灌溉航運申浦」、春申江」。

Huangpu River in Shanghai
Huangpu
Huangpu-Fluss (Eig, Geo)​