ㄌㄨㄥˊlóngㄕㄢshān

  1. 位於韓國京城西南鐵路分歧

  2. ➊ ​ 湖北省江陵縣西北➋ ​ 山西省西南➌ ​ 河南省東南➍ ​ 熱河省朝陽縣東南➎ ​ 共和國南部第一高峰

Dragon mountain, Longshan district of Liaoyuan city 遼源市, Jilin, Longshan county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州[Xiang1 xi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1]
Longshan (Ort in Hunan)​ (Eig, Geo)​