ㄔㄥˊㄕㄡˊchéngshóu

chéngshúㄔㄥˊ ㄕㄨˊ
  1. 植物果實穀物完全收穫程度 稻子成熟」、中秋柚子成熟季節」。

  2. 事物時機具備發展完善程度 時機成熟」、條件成熟」。

  3. 身體心智發育成人狀態

mature, ripe, to mature, to ripen, Taiwan pr. [cheng2 shou2]
mûr, mûrir
reifen (V, Bio)​, reif, ausgereift (Adj, Bio)​