+3 = 6 

ㄐㄧㄤjiāng

  1. 江南水鄉」、平原」、江北」。

  2. 泛指 」、平原」、翻江倒海」。

  3. 簡稱 」。

  4. 春秋故址西南

surname Jiang, river
rivière, fleuve, le Changjiang ou Yangzi Jiang
grosser Fluss, Strom (S)​, Jiang (Eig, Fam)​