ㄊㄧˊㄘㄞˊtícái

题材
  1. 成文作品故事情節具體材料生活事件社會現象 風景題材繪畫」、戰爭題材電影」、專門從事歷史題材創作」。

subject matter
thème, matériaux
Angelegenheit, Inhalt eines Buches (S)​, Stoff (S)​