ㄅㄤˋbàng

  1. 依靠醒世恆言··玉英》:依傍 相去只有。」紅樓夢·》:都中岳母小女依傍教育男女船隻。」

  2. 模仿·時雍總論〉:依傍前人新法。」

to rely on, to depend on, to imitate (a model)​, to base a work (on some model)​
dépendre de, imiter (un modèle)​, baser un travail (sur certains modèles)​