ānㄧㄥˊyíngㄓㄚˊzháㄓㄞˋzhài

  1. 紮營文獻異文」。·無名氏鬥智·》:周瑜匹夫累累興兵索取荊州地面如今柴桑渡口安營。」官場現形·第一》:什麼地方可以安營紮寨什麼地方可以指手畫腳。」安營下寨」。

to set up camp, Taiwan pr. [an1 ying2 zha2 zhai4]