+15 = 19 

ㄔㄥˊchéng

  1. 責罰」、」、懲治」、懲戒」。

  2. 警戒教訓韓非子·》:。」·陸游·第一》:九日舟人狼狽不敢方行。」

  3. 詩經·小雅·沔水》:訛言。」

  4. 悔恨楚辭·屈原·九歌·國殤》:。」

to punish, to reprimand, to warn
punir, châtier
disziplinieren (V)​, strafen (V)​