ㄔㄥˊchéngㄕㄨˊshú

  1. 植物果實可以收穫程度漢書··律曆志》:成熟。」

  2. 事機醞釀完善程度事情尚未成熟不便外公。」·王充論衡·》:學士簡練成熟有益。」

  3. 心理學不是因為學習結果由於內在成長使個體構造機能行為發生變化過程幼稚

mature, ripe, to mature, to ripen, Taiwan pr. [cheng2 shou2]
mûr, mûrir
reifen (V, Bio)​, reif, ausgereift (Adj, Bio)​