+12 = 15 

ㄑㄧㄠqiāo

  1. 西遊記·》:撬開門板著手下床只是不醒。」

  2. 兒女英雄傳·三八》:到底起點!」」。

+12 = 15 

ㄑㄧㄠˋ​qiào
又音

  1. )​

to lift, to pry open, to lever open
forcer avec un levier
ausbrechen, abhauen (V)​