ㄌㄧˇㄑㄧㄥqīngㄓㄠˋzhào

  1. 人名西元1084~?)​漱玉山東省歷城縣)​南宋詞人為學才氣縱橫詩詞作品風格清新婉麗太學生趙明誠夫婦共同收集賞玩金石書畫南渡病死作品悲嘆身世哀怨漱玉詞》。

Li Qingzhao (1084-c. 1151)​, southern Song female poet
Li Qingzhao