ˇㄗㄜˊㄊㄧㄢtiān

  1. 人名西元624~705)​山西省)​。唐太宗才人武媚」,太宗出家入宮皇后臨朝稱制自立皇帝國號大殺宗室才略善用名相輩出晚年朝政被迫復位上尊則天大聖皇帝」,則天皇后」,武則天」。武后」。

Wu Zetian (624-705)​, Tang empress, reigned 690-705
Wu Zetian
Wu Zetian (Eig, Pers, 624 - 705)​