+4 = 10 

ㄍㄥˇgěng

  1. 明亮光大」。書經·立政》:文王。」

  2. 正直不阿耿介」、耿直」。·韓愈南山〉:參差宇宙。」

  3. 悲傷悲痛梁書··》:。」

  1. 照耀國語·》:諸侯見天。」·陸游西今夕新月黃昏。」

surname Geng, bright, honest, upright
dévoué, honnête
klar, aufgeweckt , Geng (Eig, Fam)​