ㄗㄨˇˋài

  1. 阻擋妨礙宋史··河渠》:水槽阻礙上下。」三國演義·第一》:崎嶇山險當令填平道路修理橋梁鑿山破石使阻礙。」波折瓶頸妨害妨礙荊棘窒礙滯礙阻擋阻攔阻止阻滯暢通促使

to obstruct, to hinder, to block, obstruction, hindrance
obstacle, gêner, empêcher
Entmutigung (S)​, Hemmung (S)​, Hinderung (S)​, Obstruktion (S)​, Sperre (S)​, Stockung (S)​, verhindern (V)​, abschreckend (Adj)​, verhindert (Adj)​