ㄑㄧˊㄉㄚˋㄈㄟfēiˇǒu

  1. 比喻婚姻門第懸殊不敢高攀對方參見齊大非耦南朝·沈約〉:齊大非偶。」··》:齊大非偶不敢。」門高莫對門當戶對門戶相當

too rich to be a good match (in marriage)​ (idiom)​