+7 = 13 

ㄌㄧˇ

  1. 裡子 棉襖」、」。

  2. 一定界限以內相對)​。 裡屋」、」、」、裡通外國」。

+7 = 13 

ㄌㄧˇ

li˙ㄌㄧ
  1. 名詞音節形容詞後面表示處所時間範圍方向 屋子」、寒假」、話裡有話」、」。

  2. 詞綴音節形容詞擬聲詞)​第一音節後邊襯字作用 糊裡糊塗」、」、嘰裡呱啦」。

lining, interior, inside, internal, also written 裏[li3]
Ausstattung, Innenausstattung, Interior (S)​, Chinesische Meile (ca. 500 Meter)​ (S)​, in, innen (V)​, Li (Eig)​