+5 = 8 

ˋào

  1. 不順拗口」。·孟郊。」

  1. 反抗·韓愈孟郊世路。」紅樓夢·》:眾人不敢只得妝飾起來。」

+5 = 8 

ㄋㄧㄡˋniù

  1. 固執倔強脾氣。」警世通言··拗相公飲恨》:性子主意一定菩薩拗相公。」

+5 = 8 

ˇǎo

  1. 玉篇·》:。」·溫庭筠達摩〉:不滅。」

+5 = 8 

ˋ

  1. 抑制集韻·入聲·》:。」文選·班固·西都賦》:蹂躪拗怒少息。」·杜甫天狗〉:拗怒。」

to bend in two so as to break, to defy, to disobey, also pr. [ao3], stubborn, obstinate
opiniâtre, têtu, entêté, rétif, difficile, désobéissant, plier en deux de manière à briser, défier, désobéir
knicken (V)​